..เคล็ดลับความสุขและสุขภาพ..

Posts Tagged ‘วิสาขบูชา

1. องค์การสหประชาชาติ ยกย่องให้ วันวิสาขบูชา 
เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือ "วันสำคัญของโลก" ( Vesak Day )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพุทธศาสนา
เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นวันตรัสรู้ และวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ กล่าวคือ

Day3
 
  ครั้งแรก เป็น วันประสูติ
ของเจ้าสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ออกบวช
และบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน
ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ
(ปัจจุบันอยู่ในเมืองลุมมินเด ประเทศเนปาล)
ในเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี
(ปีพุทธศักราช เริ่มนับตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน)

visakhabucha

ครั้งที่สอง

เป็น วันตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ
(ปัจจุบันอยู่ที่เมืองพุทธคยา แคว้นพิหาร ประเทศอินเดีย)
ในวันพุธขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี

 

 

 

 


pic7
  
ครั้งที่สาม เป็น วันปรินิพพาน
 ณ สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์
เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
(ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองกุสีนคระ
แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)
เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง
รวมสิริพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา
ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี
          กล่าวกันว่า การบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มิใช่ภาวะที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าไว้ชัดเจนว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีมาแล้วถึง
๒๐ อสงไขยกับแสนกัป(นานมากจนนับไม่ถ้วน) ตลอดภพชาติอันยาวนานในอดีต
ทรงสะสมบารมีไว้ถึง ๑๐ ประการ เรียกว่า “ทศบารมี” อันได้แก่
ทาน ศีล เนกขัม (ตัดอาลัยจากครอบครัว และออกบวชประพฤติพรหมจรรย์)
ปัญญา (ศึกษาให้แจ้งทั้งทางโลกทางธรรม) วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน(ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะทำดี)
เมตตาและอุเบกขา ซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญความดี รักษาความบริสุทธิ์ทั้งกาย
วาจาและใจเช่นนี้มาหลายภพหลายชาติจนชาติสุดท้ายก็คือ พระเวสสันดร ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

             ดังนั้น จึงมิใช่เรื่องง่ายที่คนเราทุกคนจะได้เกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาโปรดสัตว์
อย่างไรก็ดี ในกัปนี้ (โบราณถือว่า โลกประลัยครั้งหนึ่งเป็นสิ้นกัปหนึ่ง แสดงว่านานมากทีเดียว)
จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และโปรดสัตว์ ๕ พระองค์ โดยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ ๔
คือ พระสมณโคดม (หรือเจ้าชายสิทธัตถะ) ส่วนองค์ต่อไปที่จะตรัสรู้และมาโปรดสัตว์ในอนาคต
คือ พระศรีอารยเมตไตรย (พระ-สี-อา-ระ-ยะ-เมด-ไต) ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “พระศรีอาริย์” (พระ-สี-อาน)
ซึ่งเราคงได้ยินผู้ใหญ่พูดถึงเสมอๆ สำหรับอีกสามพระองค์แรกคือ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ
พระพุทธเจ้าโกนาคมโน และพระพุทธเจ้ากัสสโป
      

08/05/52 นี้เป็นวันวิสาขบูชา อย่าลืมทำบุญเยอะๆนะครับimage00111111111111113

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เป็นวันของพระพุทธเจ้า  ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี  คำว่า  วิสาขบูชา นั้น มาจากคำว่า วิสาขปุรณมีปูชา ในภาษาบาลี แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธองค์ ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันและเดือนเดียวกัน แต่ต่างปีกัน

           

ประวัติและความเป็นมา

                ในวันเพ็ญเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา ก่อนพุทธศก 80 ปี มีเจ้าชายพระองค์หนึ่ง พระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน ระหว่างพรมแดนเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ พระบิดามีพระนามว่า พระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองกบิลพัสดุ์  พระมารดามีพระนามว่า พระนางสิริมหามายา หลังจากที่พระองค์ประสูติได้ 7 วัน พระมารดาก็ทรงทิวงคต  ต่อมาพระองค์ได้รับการเลี้ยงดูจากพระนางปชาบดีโคตรมี ซึ่งเป็นพระมาตุจฉา(พระน้า)ของพระองค์ ต่อมาเมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 7 พรรษา พระบิดาทรงส่งพระองค์ไปศึกษาศิลปะวิทยากับครูวิศวามิตร ซึ่งเป็นครูผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้น

                เมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษา พระองค์ทรงทำการอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา หรือ พระนางพิมพา ภายหลังจากการอภิเษกสมรสได้ 13 ปี ทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า ราหุล ในวันหนึ่งขณะที่ทรงประพาสอุทยาน ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงตระหนักดีว่าชีวิตที่มีแต่ความสะดวกสบายไม่สามารถทำให้พระองค์พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้ ต่อมา พระองค์ทรงออกผนวช ณ ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา หลังจากออกผนวชแล้ว ได้เสด็จดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต

                เมื่อพระชนมายุได้ 35 ปี  ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก็ทรงบรรลุพระอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ ซึ่งหมายความว่า พระองค์ได้ทรงค้นพบสัจธรรมแห่งชีวิต  ณ เวลานั้นเอง พระองค์ได้รับการขนานพระนามใหม่ว่า  พุทธะ  หมายถึง ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน ไม่นานหลังจากที่ทรงบรรลุธรรม พระองค์ก็เริ่มประกาศพระธรรมคำสอนเพื่อสวัสดิภาพแห่งมวลมนุษยชาติ  พระองค์ทรงประทานพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกมีชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนล้อพระธรรม) แก่พระปัญจวัคคีย์   หลังจากที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ โกณฑัญญะ ซึ่งเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ ได้ดวงตาเห็นธรรมและต่อมาก็ทูลขออุปสมบทจากพระพุทธองค์  พระองค์ได้ทรงประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา (พระองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้เอง) ซึ่งถือว่าเป็นพระภิกษุรูปแรกที่เกิดขึ้นในโลก ต่อจากนั้น พระองค์ก็เสด็จดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเป็นระยะเวลาถึง 45 พรรษา โดยไม่มีวันหยุด และเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ทรงดับขันธปรินิพพานใต้ต้นสาละคู่ เมืองกุสินารา  แคว้นมัลละ ในวันเพ็ญเดือน 6

 วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้

ในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช 2542 องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันมรดกโลก เพื่อรำลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญ 3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ และได้ยกย่องพระองค์ให้เป็นพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ดังนั้นชาวพุทธทั่วโลก จึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ เพื่อรำลึกนึกถึงความมีพระเมตตาและพระกรุณาที่พระองค์ทรงมีต่อชาวโลก              

 

กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

– ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์   รักษาศีลห้าหรือศีลแปด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละท่าน)   ปฏิบัติธรรม  ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพุทธสถาน  บริจาคทานและเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ

หลักธรรมที่ควรถือปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

– หลักอริยสัจ 4 และ หลักมรรคมีองค์ 8   ฯลฯ


กรกฎาคม 2019
อา พฤ
« พ.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

บทความประจำเดือน

Healthy Healthy Tips IQ the important day the important day is worldly Visakha การดื่มน้ำ การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ คนท้องมีเซ็กซ์ ความงาม ความสุข ความอ่อนเยาว์ ความเครียด ฉลาด ติดต่อผู้เขียน ทำให้หายเครียด ท้องมีเซ็กซ์ บทความเพื่อสุขภาพ ฝึกสมองให้เก่ง ฝึกสมองให้ไบรต์ พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พุทธประวัติ มีเซ็กซ์ ลดน้ำหนัก วันสำคัญ วันสำคัญของโลก วันสำคัญทางศาสนา วิธีคลายเครียด วิสาขบูชา สมุนไพร สมุนไพรไทย สายพันธุ์ H1N1 สุขภาพ อยากฉลาด อาหารบำรุงสุขภาพ อาหารบำรุงหัวใจ อาหารสมอง อาหารเพื่อสุขภาพ เชื้อไวรัสไข้หวัดหมู เซ็กซ์ โรคภัยไข้เจ็บ โรคร้าย ไข้หวัดหมู ไข้หวัดเม็กชิโก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไอคิว

สถิติการเยี่ยมชม

  • 55,797 ครั้ง